Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu, jako mała szkoła wiejska, kojarzona jest z tym, co najlepsze w tego typu placówce – bezpieczeństwem i brakiem anonimowości. Panuje tu przyjazna, rodzinna atmosfera oraz stale podnoszona jest jakość nauczania.

Wykorzystujemy atuty szkoły wiejskiej:
a. rodzinną atmosferę,
b. silną więź ze środowiskiem lokalnym,
c. kompetentną, , zżytą ze szkołą, kadrę pedagogiczną,
d. kameralny charakter szkoły,
e. malownicze położenie
f. tradycje szkoły

Każda szkoła jest inna, ma swoja specyfikę i inne cele do osiągnięcia. Nie ma uniwersalnych zaleceń i wskazówek jak stworzyć dobrą szkołę.

Współczesna szkoła powinna nie tylko uczyć innych, ale przede wszystkim uczyć się sama. Jej kształt i wizerunek muszą wspólnie wypracować nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy.

Musi stworzyć własny program dostosowany do warunków lokalnych, uwzględniający jej samorozwój, wewnętrzne doskonalenie, z położeniem nacisku na rozwijanie umiejętności porozumiewania się i współpracy. Dzisiejsza szkoła musi być oparta na partnerstwie i dialogu. Wszystkie jej podmioty, czyli nauczyciele, uczniowie i rodzice muszą się z nią utożsamiać, czuć się odpowiedzialni za to, co się w niej dzieje.

W mojej pracy na stanowisku dyrektora będę starała się inspirować zespół nauczycielski, motywować do zmian, do ustawicznego doskonalenia szkoły we wszystkich obszarach.

W ponad 23-letniej pracy zawodowej, towarzyszyło mi motto:

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.
Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów 

Nadal zamierzam kierować się tym mottem, gdyż uważam, że to uczeń jest najważniejszy w procesie edukacyjnym.

W praktyce zawodowej, społecznej, na kursach, szkoleniach oraz warsztatach, zapoznałam się z zasadami i specyfiką funkcjonowania szkoły oraz współczesnymi zasadami zarządzania, metodami i technikami racjonalnego rozwiązywania problemów pedagogicznych, personalnych i ekonomicznych. Także z problematyką prawidłowo ukierunkowanych zmian organizacyjnych i metodycznych, kształcenia – dostosowanych do bieżących i perspektywicznych potrzeb szkoły.

Ta wiedza, kompetencje, doświadczenia zawodowe, organizacyjne, menedżerskie oraz gotowość przejęcia większej odpowiedzialności za sprawy lokalnej oświaty, chęć wykorzystywania swoich możliwości i umiejętności, przyczyniania się do realizacji nowych, ważnych zadań, a także możliwość zdobywania kolejnych, cennych doświadczeń, niezmienny entuzjazm i potrzeba działania dla dobra innych, skłoniły mnie do podjęcia decyzji
o ponownym kandydowaniu na stanowisko dyrektora szkoły w Grodźcu.

Tworząc koncepcję pracy nie można oddzielić tego, co już zostało osiągnięte od tego, co zamierzamy dalej kontynuować i realizować. Najistotniejsze jest to, by szkoła była szkołą o wysokiej jakości edukacji, miejscem wychowania i kształcenia, polem do kreowania postaw opartych na już wypracowanych wartościach.

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Grodźcu jest placówką, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością. Wykwalifikowana, doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna, zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy. Oczywiście szkoła powinna w dalszym ciągu rozwijać się, zapewniać dobre przygotowanie do następnego etapu kształcenia. Powinna być podatna na modyfikacje umożliwiające wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Pragnę by każdy uczeń miał zapewnione warunki rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki oraz kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Realizację tego, zapewnią właśnie dobre przykłady działań i postaw, indywidualne podejście do każdego z osobna oraz atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji.

Chcę by szkoła była nadal miejscem bezpiecznym i przyjaznym, by była ukierunkowana na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Planuję wzmocnienie działań placówki, w związku z narastającą liczbą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jednocześnie zamierzam zapewniać warunki wszechstronnego rozwoju uczniom zdolnym.

Zawsze byłam przekonana o tym, że jednym z ważnych kryteriów sukcesu placówki oświatowej jest partnerstwo i aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły. Tą zasadą zamierzam kierować się także jako dyrektor.

Zamierzam zadbać o to, aby ta placówka nadal rozwijała się w dobrym kierunku i przyciągała uczniów. Jestem przekonana, że najlepszym sposobem w procesie edukacji i wychowania jest pokazywanie uczniom ich możliwości, samemu dając tego przykład. Młodzi ludzie mają ogromne potrzeby dostrzegania wymiernych skutków odpowiedzi na ich pytania. Potrzebują wzorców życia w zgodzie z własnymi wartościami. Moje działania zmierzać będą do wcielania w życie przesłania: Każdy człowiek zobowiązany jest przyczyniać się, ile w jego mocy, dla dobra innych.