ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2023/2024 W ZSP W GRODŹCU

I. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

 • zapewnienie uczniom zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne,
 • zapewnienie uczniom zajęć rozwijających ich zainteresowania oraz zajęć zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny i odrabianie lekcji.

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grupy, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.

Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.

 1. Organizacja pracy świetlicy – wrzesień:
  • zapoznanie z regulaminem świetlicy,
  • poznanie praw i obowiązków świetliczanina, ustalenie norm obowiązujących na świetlicy, zawarcie kontraktu,
  • integracja zespołu w formie zabaw integracyjnych,
  • sporządzenie list grup wychowawczych ,
  • przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę, 
  • otoczenie szczególną opieką „nowych” uczniów oraz uczniów klas pierwszych,
 2. Stworzenie warunków do racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci – wrzesień
  • przygotowanie ankiety i wywiadów badających zainteresowania i potrzeby uczniów,
  • obserwacja zachowań w grupie i rozpoznawanie trudności i potrzeb wychowawczych w celu dalszego planowania działań wychowawczych, 
  • zaplanowanie pracy wychowawczej z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze (kontrakty, planowanie korekty zachowań),
  • uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów do wykorzystania na zajęciach. 
  • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa – wrzesień, 
  • przypominanie zasad bezpieczeństwa w okresie przed feriami zimowymi i wakacjami,
  • utrwalanie znajomości zasad poruszania się w drodze do i ze szkoły z wykorzystaniem gier edukacyjnych, 
  • przeprowadzenie konkursu wiedzy o znakach drogowych, plakatów poświęconych tematyce bezpieczeństwa,
  • utrwalanie zasad poruszania przed organizacją wyjść poza teren szkoły,
  • podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki przypominanie o zagrożeniach,
 3. Rozwijanie umiejętności porozumiewanie się w języku ojczystym:
  • Dbanie o kulturę języka w codziennej rozmowie, prowadzenie konkursu „Złote Usta”,
  • Prowadzenie zajęć czytania w kole,
  • Organizacja zajęć teatralnych.
 4. Rozwijanie umiejętności porozumiewanie się w języku obcym:
  • uczenie piosenek i wierszyków w języku angielskim,
  • wykorzystanie gier edukacyjnych do nauki języka angielskiego,
  • poszukiwanie wraz z dziećmi inspiracji na stronach anglojęzycznych,
  • udział w projekcie eTwinning.
 5. Rozwijanie kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych 
  • nauka gry w szachy, konkursy szachowe,
  • tworzenie modeli origami, konkursy origami,
  • czytanie publikacji popularnonaukowych wypożyczonych ze szkolnej biblioteki,
  • oglądanie filmów popularnonaukowych,
  • obserwacja zmian zachodzących w świecie przyrody przez cały rok,
  • poznawanie zwyczajów zwierząt i różnorodności roślin,
  • uczenie właściwych zachowań proekologicznych,
  • przygotowanie gazetek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej,
  • udział w konkursach z okazji Dnia Ziemi.
 6. Rozwijanie kompetencje informatycznych z wykorzystaniem sprzętu z programu Laboratoria przyszłości – priorytety MEiN (przez cały rok)
  • umiejętność wykorzystania aplikacji i sieci do nauki programowanie, 
  • prowadzenie zajęć z robotyki z wykorzystaniem robotów Photon i Zestawów Lego Education 
  • rozwijanie umiejętności konstruowania i programowania robotów, 
  • poszukiwanie inspiracji w sieci,
  • zwracanie uwagi na zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z mediów społecznościowych, rozpoznawanie hejtu, 
 7. Rozwijanie umiejętności uczenia się,  
  • zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy w celu,
  • kształtowania właściwych nawyków, umiejętności organizacji i koncentracji, 
  • udzielenie pomocy i zachęcanie do pomoc koleżeńskiej w odrabianiu lekcji,
  • nawiązanie współpracy z Szkolnym Kołem Wolontariatu, 
  • wprowadzanie ćwiczeń mnemotechniki i ćwiczenie poprzez zabawę.
 8. Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i właściwej postawy– priorytety MEiN
  • zwracanie uwagi na właściwy stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów, 
  • kształtowanie szacunku dla własności społecznej, mienia szkolnego oraz własności prywatnej 
  • dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole, wyznaczanie dyżurnych i przygotowanie gazetek tematycznych, 
  • pokazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, 
  • rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych w formie gier i zabaw,
  • kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi, 
  • uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez negocjacje, mediacje,
  • uczenie asertywności w codziennej rozmowie, w formie plakatów i zabaw,
  • wprowadzenie zabaw z wykorzystaniem elementów socjoterapii, 
  • wspólnie tworzymy kontrakt i wybieramy przedstawicieli świetlicy,
  • uczniowie mają wpływ na wybór tematyki zajęć
  • rozmawiamy o demokracji, niepodległości i patriotyzmie z okazji uroczystości rocznicowych i świąt państwowych,
 9. Rozwijanie aktywności fizycznej – priorytet MEiN
  • uczymy się zdrowo odżywiać i dbać o kondycję fizyczną, 
  • rozwijanie aktywności fizycznej poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej, 
  • wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie, przypominanie o zasadach higieny osobistej, zapobiegania chorobą, 
  • uczenie zasad właściwego odżywiania z wykorzystaniem gry edukacyjnej, 
  • rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
 10. Świadomość i ekspresja kulturowa, kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych – priorytet MEiN
  • udział w uroczystych obchodach rocznic i świąt państwowych,
  • wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych,
  • poznanie patrona szkoły i udział w obchodach święta patrona,
  • udział w projektach i konkursach upamiętniających ważne postacie,
  • kultywowanie tradycji i obyczajów regionalnych np. mikołajki, dekoracje świąteczne,  
  • poznawanie nowych poznanych technik plastycznych, 
  • organizowanie wystaw prac dzieci, 
  • wspólne dekorowanie sali, 
  • udział w konkursach plastycznych; 
  • przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, 
  • odgrywanie scenek sytuacyjnych, kalambury,
  • prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, 
  • nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, 
  • słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej.

Opracowała mgr Agnieszka Kukioła