Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grodźcu

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grodźcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grodźcu

Data publikacji strony internetowej: 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Udogodnienia

 • Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.
 • W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.
 • Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-14
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-05-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Tomik.
 • E-mail: zspgrodziec@jasienica.gzosip.pl
 • Telefon: 723976189

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZSP w Grodźcu
 • Adres: 43-386 Grodziec 9
 • E-mail: zspgrodziec@jasienica.gzosip.pl
 • Telefon: 723976189

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku należy pokonać furtkę, schody oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 2. Budynek posiada trzy kondygnacje aby przemieścić się miedzy kondygnacjami trzeba pokonać schody. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W odległości 150-200 m znajduje się parking, bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwy jest wjazd na teren boiska szkolnego.
 6. Dyrektor placówki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.